Hvad er en afskrivning

 I et regnskab kan man afskrive værdien af et aktiv, når man ønsker at justere den bogførte værdi til den reelle værdi. Dette er nødvendigt for at overholde lovgivningen og sikre korrekt bogføring. Hvis man har større køb, kan man afskrive dem over flere år, mens småanskaffelser kan straksafskrives. Afskrivninger kan have stor indflydelse på virksomhedens regnskab og skatteberegning, og det er derfor vigtigt at have styr på denne proces.

Afskrivning af materielle, immaterielle og finansielle aktiver

Som virksomhed i Danmark er man forpligtet til at afskrive visse typer af aktiver ifølge lovgivningen. Afskrivningsreglerne er fastsat i skattelovgivningen og er obligatoriske for alle danske virksomheder.

Afskrivning af materielle aktiver

Materielle aktiver er fysiske genstande, som virksomheden ejer, såsom bygninger, maskiner, inventar og biler. Disse aktiver kan blive nedslidt og miste værdi over tid, og derfor skal de afskrives for at justere den bogførte værdi til den reelle værdi.

For at afskrive et materielt aktiv skal man først fastlægge dets forventede levetid og restværdi. For eksempel, hvis man har en bygning til en anslået levetid på 50 år og en restværdi på 10%, vil man kunne afskrive 2% af bygningens oprindelige værdi hvert år (dvs. 100% / 50 år x 2% = 4%).

Afskrivninger af materielle aktiver kan enten ske som lineære afskrivninger, hvor man afskriver en fast procentdel af aktivets værdi hvert år, eller som degressive afskrivninger, hvor man afskriver en faldende procentdel af aktivets værdi hvert år.

Afskrivning af immaterielle aktiver

Immaterielle aktiver er ikke-fysiske genstande, som virksomheden ejer, såsom patenter, licenser, goodwill og software. Disse aktiver kan også miste værdi over tid og skal derfor afskrives for at justere den bogførte værdi til den reelle værdi.

For at afskrive et immaterielt aktiv skal man også fastlægge dets forventede levetid og restværdi. Afskrivninger af immaterielle aktiver kan ske på samme måde som afskrivninger af materielle aktiver, enten som lineære eller degressive afskrivninger.

Afskrivning af finansielle aktiver

inansielle aktiver er aktiver, som virksomheden ejer, men som ikke er materielle eller immaterielle, såsom obligationer, aktier og investeringsejendomme. Disse aktiver kan også miste værdi over tid og skal derfor afskrives for at justere den bogførte værdi til den reelle værdi.

Afskrivning af finansielle aktiver kan ske på to måder: som amortisering eller nedskrivning.

Amortisering indebærer en afskrivning af den anskaffelsespris, der er betalt for et finansielt aktiv over dets forventede levetid. Nedskrivning betyder, at man nedskriver værdien af et finansielt aktiv, når det anses for at være mindre værd end dets bogførte værdi.

Bogføring af afskrivninger

Når du skal bogføre afskrivninger, er det vigtigt at huske på, at du først skal have bogført selve aktivet, da det ikke er muligt at afskrive på et aktiv, som ikke er bogført.

Når du har bogført aktivet, skal du bogføre afskrivningerne. Afskrivninger bogføres som en omkostning i resultatopgørelsen og modsvares af en reduktion i værdien af aktivet i balancen. Afskrivningsbeløbet kan opdeles i en række perioder, som typisk svarer til aktivets forventede levetid.

For at bogføre afskrivninger, følger du disse trin:

  1. Identificer aktivet, du ønsker at afskrive, og hvor meget du ønsker at afskrive det med i den pågældende periode.
  2. Bogfør den pågældende afskrivningsomkostning i resultatopgørelsen. Du skal vælge den rigtige omkostningskonto, f.eks. “Afskrivninger på maskiner og inventar”.
  3. Bogfør en kreditpost på aktivets konto i balancen for at reducere aktivets bogførte værdi. Denne post skal svare til afskrivningsomkostningen, og du skal vælge den rigtige konto, f.eks. “Akumulerede afskrivninger på maskiner og inventar”.
  4. Gentag trin 2 og 3 for hver periode, hvor du ønsker at afskrive aktivet.

Det er også en god ide at lave en anlægsnote, hvor du specificerer bevægelserne, afskrivningerne og den bogførte værdi for det pågældende aktiv. Dette kan hjælpe med at give et mere detaljeret overblik over virksomhedens anlægsaktiver og deres værdi over tid.