Regnskab

Som virksomhed i Danmark er det vigtigt at lave regnskab af flere årsager. Først og fremmest er det en lovpligtig opgave at udarbejde et årsregnskab og indsende det til Erhvervsstyrelsen. Dette sikrer, at virksomheder overholder regler og retningslinjer for finansiel rapportering og gør det muligt for myndighederne at føre tilsyn med virksomhedens økonomiske situation.

Guider vi anbefaler vedrørende regnskab

Erhvervskonto

Hvad er et regnskab?

Et regnskab er fundamentet for finansiel styring i enhver virksomhed, idet det tilvejebringer en detaljeret oversigt over virksomhedens økonomiske aktiviteter.

Det er essentielt for at forstå, hvorvidt en virksomhed er økonomisk levedygtig, da det klart illustrerer, hvilke midler der kommer ind, og hvilke udgifter der er forbundet med drift.

Mens mange virksomheder traditionelt fører regnskab fra januar til december, kan der være situationer, hvor regnskabsåret afviger fra kalenderåret. Dette kan være tilfældet, hvis virksomhedens driftscyklus eller branchetilhørsforhold gør det mere fordelagtigt at følge et anderledes regnskabsår, som eksempelvis fra juni til juni.

Resultatopgørelsen og balancen

Kernen i et regnskab er resultatopgørelsen og balancen.

Resultatopgørelsen: viser virksomhedens indtægter og udgifter over en bestemt periode og giver dermed et billede af virksomhedens rentabilitet.

Balancen: derimod giver et snapshot af virksomhedens finansielle stilling på et specifikt tidspunkt, ved at vise aktiver, passiver og egenkapital.

Regnskabspligt – Hvem gælder det for?

 Regnskabspligt er en fundamental forpligtelse, der påhviler alle registrerede virksomheder, uanset deres størrelse eller type. Dette omfatter alt fra små enkeltmandsvirksomheder til store multinationale selskaber.
Den primære årsag til denne pligt er dobbelt:
  1. For det første skal virksomheden kunne administrere og vurdere sin egen økonomiske situation for at drive forretning ansvarligt.
  2. For det andet har staten et legitimt behov for at kende til virksomhedens finansielle aktiviteter for at kunne beregne og opkræve skatter korrekt.

Hvor længe skal man gemme regnskab?

At føre et retvisende regnskab indebærer at dokumentere og rapportere alle økonomiske transaktioner nøjagtigt og ærligt. Virksomheden kan vælge at håndtere regnskabsføringen internt eller outsource den til en professionel revisor. Uanset tilgangen er det afgørende, at regnskabet afspejler virksomhedens reelle økonomiske tilstand.

Desuden er der krav om, at virksomheder skal opbevare alle bilag og regnskabsdata i mindst fem år. Dette sikrer, at der er tilstrækkelig dokumentation tilgængelig, skulle der opstå behov for revision eller inspektion fra myndighedernes side. Det er dog op til den enkelte virksomhed, om den ønsker at opbevare dokumenter, der er ældre end fem år.