Regnskabsportal.dk
 

                  

Om kilometer regnskabet   Læs om reglerne for kilometer regnskabet i dette afsnit

          

Som medarbejder

     

Medarbejderen er berettiget til godtgørelse, jvf. Skatteministeriets takster.

   

Der skal føres en kørebog (kilometer regnskab), hvis en medarbejder benytter eget køretøj til erhvervsmæssig kørsel, for arbejdsgiveren i arbejdstiden og som modtager skattefri godtgørelse.

                

Godtgørelse

Der kan ydes skattefri godtgørelse i følgende tilfælde:

   

 1) Befordring mellem sædvanlig bopæl og arbejdsplads i indtil 60 arbejdsdage¹)

 2) Befordring mellem arbejdspladser

 3) Befordring indenfor samme arbejdsplads

       

¹) Arbejdsperioden afbrydes kun hvis der tilbringes yderligere mindst 60 dage på andre arbejdspladser, førend arbejdet på den oprindelige arbejdsplads genoptages.

      
Der må ikke ske modregning af skattefri godtgørelse i den normale løn.

 

Kontrol og bilag

Det er en forudsætning, at arbejdsgiveren fører kontrol med antallet af kørte kilometer. 20.000 km

 grænsen gælder kun for den enkelte arbejdsgiver.

           

Kørebogen vedrørende den erhvervsmæssige kørsel (eller kilometer regnskabet) skal efter

Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 § 2 indeholde:

     

  • Modtagerens navn, adresse og CPR-nummer.

  • Kørslens erhvervsmæssige formål.

  • Dato for kørslen.

  • Kørslens mål med eventuelle delmål.

  • Angivelse af antal kørte kilometer.

  • Den anvendte sats.

  • Beregning af befordringsgodtgørelsen.

    

Takster  

Kørselsgodtgørelsen er skattefri, hvis den ikke overstiger følgende:

      

Erhvervsmæssig kørsel i egen bil

Takster år 2019

Takster år 2018

indtil 20.000 km

3,56

3,54

udover 20.000 km

1,98

1,94

Cykel, knallert eller 45-knallert

Takst        

Takst        

Ingen km begrænsning

0,53

0,53

       

Valget mellem egen bil og fri bil
Generelt vil det være fordelagtigt at have egen bil, hvis man har en bil til ca. 300.000 kr., har et almindeligt kørselsbehov og ikke kører mere end

10.-15.000 km privat årligt. Ligeledes gælder generelt, at kører man fortrinsvis privat i en forholdsvis dyr bil, så er fri bil det økonomisk mest fordelagtige.
             
Den mest fordelagtige løsning, afhænger af en individuel beregning, hvor man lægger en række forudsætninger ind:
  
 - Bilens pris
 - Diesel/benzinpris
 - Hvor mange km kører bilen pr. liter
 - Antal erhvervsmæssige km og private km
 - Kørsel hjem/arbejde og antal dage pr. år.
 - Forventet værditab
 - Udgifter til vedligeholdelse og forsikring
 - Rentesats
          
Beregningen afhænger også af de satser, der gælder for kørselsgodtgørelse, skatteværdi af fradrag for kørsel mellem hjem arbejde og endelig af, om værdi af fri bil helt eller delvis beskattes med topskat.
      
Fordele ved fri bil
For medarbejderen:
 - Omkostningerne ved at have bil er et fast månedligt beløb
 - Enkel administration (ingen kørebog)
 - Økonomisk en fordel hvis man kører meget privat og lidt erhverv
 - Ingen økonomisk risiko pga. værditab og/eller skader
      
For virksomheden:
 - Nem administration
 - Et attraktivt personalegode for mange medarbejdere
 - Virksomhedens image understøttes ved at medarbejderne kører i en præsentabel bil, når de besøger forretningsforbindelser.
 - Ingen konflikter med skattemyndigheder på grund af fejl i kørebog eller manglende kontrol
   
Fordele ved egen bil
For medarbejderen:
 - Ved stort behov for erhvervskørsel er egen bil ofte økonomisk fordelagtig
 - Kan selv bestemme, hvor dyr en bil man ønsker
           
For virksomheden:
 - Medarbejderen påtager sig den økonomiske risiko ved evt. skader og værditab
 - Omkostninger til kørsel er variable i forhold til aktivitetsniveau

           

Som selvstændig

 

Er du selvstændig erhvervsdrivende og kører du i egen bil? Så kan du også med fordel få

godtgørelse for dine kørte kilometer, ved at føre kørebog.

         

Selvstændigt erhvervsdrivende kan fratrække udgifter vedrørende den erhvervsmæssige kørsel

 i virksomhedens overskud. Fradraget kan enten beregnes som en forholdsmæssig andel af

de samlede udgifter på bilen, svarende til den erhvervsmæssige andel, eller på basis af

satserne for skattefri kørselsgodtgørelse.

                

Bil under virksomhedsordningen

Selvstændige erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, kan anvende reglerne

om fri bil. Ønsker den selvstændige ikke det, kan der i stedet foretages fradrag for faktiske

udgifter ved erhvervsmæssig kørsel eller fradrag efter standardsatserne for skattefri

kørselsgodtgørelse.

   

Hvis der bortses fra den situation hvor en selvstændigt erhvervsdrivende anvender virksomhedsskatteordningen og vælger at fratrække alle udgifter på bilen mod at lade sig beskatte af værdi af fri bil, bør der føres et kørselsregnskab over den erlagte kørsel, suppleret med daglige afstemninger af bilens kilometerstand.
                     
I modsat fald kan Skat underkende fradrag, eller fastsætte fradraget skønsmæssigt. Det samme gør sig gældende hvis der konstateres afvigelser eller unøjagtigheder i kørselsregnskabet.
                          
Sagt med andre ord overlader man spørgsmålet om fradragsret til skattemyndighedernes velvilje og forståenhed hvis man ikke fører et dagligt kørselsregnskab indeholdende
                           
A    Kilometertællerens udvisende henholdsvis ved den daglige kørsels begyndelse og ved dens afslutning,
B   datoen for kørslen, og

C   den daglige kørsels fordeling mellem privat og erhvervsmæssig kørsel, idet der med hensyn til den erhvervsmæssige kørsel må være angivet bestemmelsessteder og lign. notater, der kan sandsynliggøre og eventuelt dokumentere regnskabets rigtighed.

   

Befordringsfradrag

       

Befordringsfradrag (også kaldet kørselsfradrag) er et skattefradrag for dem, der kører mere end 24 km tur/retur pr. dag, for at komme til arbejde.

    

Det er ikke de faktiske udgifter ved transporten, der kan trækkes fra, men derimod et fradrag beregnet efter standardsatser, og det er uden betydning for størrelsen af befordringsfradraget, hvilket transportmiddel der anvendes. Fradraget beregnes ud fra, hvor langt en person har til arbejde, hvor mange arbejdsdage personen har i løbet af året.

                

Ud over det normale befordringsfradrag kan f.eks. pendlere, der benytter de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, få et særligt brofradrag.
      
Befordringsfradraget hører i skatteberegningen under de såkaldte lignings-mæssige fradrag, som omfatter alle de fradrag, der alene kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, men ikke ved opgørelsen af den personlige indkomst.
.   

Storebæltspendlere
Ud over det almindelige befordringsfradrag kan personer, der benytter Storebæltsforbindelsen ved befordringen mellem hjem og arbejdsplads, mod dokumentation for afholdte udgifter, foretage et ekstra fradrag. Ved evt. samkørsel i bil er det alene personen, der har afholdt udgiften, der er berettiget til det ekstra fradrag. Storebæltsfradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.
     
Øresundspendlere
Ud over det almindelige befordringsfradrag kan personer, der benytter den faste forbindelse over Øresund ved befordringen mellem hjem og arbejdsplads, mod dokumentation for afholdte udgifter, foretage et ekstra fradrag ud over det almindelige befordringsfradrag. Ved evt. samkørsel i bil er det alene personen, der har afholdt udgiften, der er berettiget til det ekstra fradrag. Øresundsfradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.
                                
Pendlere der benytter færgetransport
Ud over det almindelige befordringsfradrag kan personer få fradrag for dokumenterede udgifter til færgetransport, der indgår i den normale transportvej mellem hjem og arbejde. Færgefradraget påføres selvangivelsen sammen med det almindelige befordringsfradrag.

    

Få hjælp til udregningen
Det er på din selvangivelse, at beløbet der udgør dit befordringsfradrag

 skal stå. Kontakt din lokale revisor eller regnskabsservice firma

og få hjælp til beregningen.

       

Find din lokale revisor online her 

Beregn kilometer godtgørelsen online her 

   


   

Læs også om...

    

Firmabilen

 

        

Beregn kilometer godtgørelsen online her

            

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Repræsentation
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk


       

Copyright © 2007-2019

Kontakt os
Annoncering
 
Bliv abonnent
► Opret kursus tilbud
► Opret job opslag

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne