Regnskabsportal.dk
 

                              

                            

Løn begreber


A-indkomst / A-skat
A-skat er den skat, som de, der modtager A-indkomst mv., skal betale. A-indkomst er en fælles betegnelse for løn, dagpenge, pensioner, bistandshjælp eller lignende. Hver gang man modtager løn mv., tilbageholder arbejdsgiveren den del af lønnen, man skal betale i skat. De penge indbetaler arbejdsgiveren til skattevæsenet. Når året er omme, beregnes den endelige A-skat (og B-skat) på ens selvangivelse.
AM-bidrag

AM-bidrag står for Arbejdsmarkeds-bidrag. Alle lønmodtagere og selvstændige betaler et arbejdsmarkedsbidrag på 8 procent. Bidraget trækkes af bruttolønnen inkl. personalegoder efter fradrag af ATP og arbejdsgiver-administreret pensionsordning. Der betales ikke AM-bidrag af SU, kontanthjælp, efterløn og folkepension.

AM-indkomst

AM-indkomsten er det beløb dit AM-bidrag bliver beregnet ud fra. AM-indkomsten er med andre ord

din bruttoløn samt værdien af eventuelle personalegoder fratrukket ATP-bidrag og arbejdsgiveradministreret pensionsordning.

ATP
ATP står for Arbejdsmarkedets Tillægspension. Den betaler man automatisk til via ens løn eller ens overførselsindkomst. Arbejdsgiveren betaler to tredjedele af bidraget, og man betaler selv resten. Indbetalingerne sikrer én en pension, som bliver udbetalt hver måned, fra man bliver folkepensionist, til man dør.
B-indkomst / B-skat

B-indkomst er indkomst ved selvstændig erhvervsvirksomhed og af honorarer.

B-indkomsten er den samlede fakturerede omsætning, som en selvstændig har på et år. Afregning af B-indkomsten (B-skat) foregår af 10 rate årligt.

Bruttoløn

Bruttolønnen er beløbet før betaling af skat, AM-bidrag, ATP og andre offentlige ydelser.

Det er også udtryk for den løn man har aftalt ved ansættelsen. Bruttolønnen - med eventuelle tillæg - vil også fremgå af ens ansættelseskontrakt.

Diverse løntillæg
Tillæg svarer til en periodisk lønforhøjelse. Det bruges typisk, når virksomheden - i en periode - har ekstra travlt og det er aftalt, at man hjælper med andre opgaver end de primære eller ved overarbejde.
Feriepenge og tillæg
Feriepenge beregnes særskilt af løn og tillæg. Ferieloven giver alle lønmodtagere - også unge under 18 år med fritidsjob - ret til 12,5% i feriepenge af den optjente løn og tillæg..
Forskud / a-conto

Får en medarbejder forskud på sin løn (også kaldet et a-conto beløb), skal arbejdsgiveren ved næstkommende løn udbetaling fratrække det udbetalte beløb efter skat. Der skal altid betales skat m.v. af et udbetalt forskud på lønnen.

Fradrag

Fradrag er en fællesbetegnelse for de beløb, som man kan trække fra i skat. Inden man beregner,

hvor meget man skal betale i skat, kan man trække nogle beløb fra ens indkomst, f.eks. fagforeningskontingent, renteudgifter og befordring til/fra arbejde over 24 km. Jo flere og større beløb, man kan trække fra, jo lavere bliver ens skattepligtige indkomst, altså mindre betaling af skat. Det fradrag, der fremgår at ens skattekort, er regnet ud på baggrund af forrige års selvangivelses tal, og

delt ud på 12 måneder. Det mest almindelige fradrag er personfradraget; det er et fradrag, der gælder alle skatteydere. Hvis en gift person ikke selv kan bruge hele skatteværdien (fradraget), bliver resten overført til ægtefællen.

Fri bil, telefon eller kost

Når 'Fri bil', 'Fri telefon' eller 'Fri kost' står på lønsedlen, er dette ikke direkte løn, men løndele som administreres af arbejdsgiver, med hensyntagen til Skattevæsenets fradragsregler på området.

Som medarbejder får man tilgang og glæde af nogle goder, uden selv at skulle betale af sin nettoløn.

G-dage

Når en arbejdsgiver bringer et ansættelsesforhold til ophør, skal han under visse betingelser betale for de første tre ledighedsdage – også kaldet G-dage. Derefter modtager medarbejderen dagpenge fra a-kassen på sædvanlig vis.

Lønindeholdelse
Hvis en medarbejder / ansat skylder penge til det offentlige, kan SKAT foretage en lønindeholdelse. Dette betyder at SKAT forhøjer skattebetalingen hver månede, i en periode, indtil den ansatte har betalt sin gæld til det offentlige. Dette sker automatisk over den ansattes skattekort, hvilket betyder at arbejdsgiveren ikke skal foretage sig noget, andet end at lave løn som normalt.
Pension
Ud over at indbetale til ATP, vælger mange at tegne deres egen pensionsopsparing hos enten et pengeinstitut eller et pensionsselskab. Indbetalinger vil fremgå på lønsedlen fra arbejdsgiveren, da indbetalingen typisk er en del af ens "lønpakke". Har man andre pensionsopsparinger fra tidligere, administreres disse normalt også af arbejdsgiveren.
SH betaling
Søgnehelligdagsbetaling er en ekstra betaling for timelønnet ansatte. SH-betaling er en procentvis opsparing, der kan blive udbetalt ved helligedage. SH betaling findes hovedsageligt under overenskomster.

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Repræsentation
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk


       

Copyright © 2007-2019

Kontakt os
Annoncering
 
Bliv abonnent
► Opret kursus tilbud
► Opret job opslag

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne