Regnskabsportal.dk
 

                   

               

Virksomhedstyper og oprettelse

       

Personligt ejet enkeltmandsvirksomhed
Dette er den mest enkle virksomhedsform. Der er ingen kapitalkrav, men ejer hæfter personligt med alt, hvad han ejer. Enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsform, hvor der ikke er nogen klar grænse imellem ejer og virksomhed. Der kræves ikke noget indskudskapital ud over, hvad der er nødvendigt for at drive virksomheden.

    
En enkeltmandsvirksomhed ejes altid af én person. Enkeltmandsvirksomhed kan derfor være en god idé, hvis du er alene om at starte en virksomhed. Du kan dog drive virksomheden sammen med din medhjælpende ægtefælle.

   
Da du er ejer af virksomheden, har du også ansvar for alle virksomhedens forpligtelser som f.eks. gæld, indgåede aftaler og leje af lokaler. Det betyder, at du personligt hæfter for alle udgifter med hele din formue. En enkeltmandsvirksomhed kan have ansatte. Når du ansætter personale i din virksomhed, er der forskellige love og regler, der skal overholdes.

   
Det er meget nemt at starte en enkeltmandsvirksomhed i Danmark. Du kan registrere virksomheden direkte via WebReg.dk, eller du kan ringe til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen på 7220 0032 og få tilsendt en tilmeldelsesblanket. Du får så en særlig registreringsanmeldelse, hvorpå du skal skrive alle dine personoplysninger, driftsform, samt hvilken branche, din virksomhed er indenfor. Det er gratis at stifte en enkeltmandvirksomhed.
       

Iværksætterselskab IVS

Et iværksætterselskab er en særlig type anpartsselskab, der opbygger sin kapital gennem selskabets drift. Iværksættere kan stifte selskabet med en selskabskapital på mellem 1 krone og 49.999. Kapitalen opbygges herefter ved, at man opsparer 25 pct. af det årlige overskud i selskabet – indtil selskabskapitalen og en særlig reserve til de opsparede overskud samlet udgør 50.000 kr. Derefter kan iværksætterselskabet omregistreres til et almindeligt anpartsselskab.
         
Iværksætterselskabet skal gøre det nemmere at etablere virksomhed i selskabsform i Danmark. Fordelen er, at det ikke kræver indskud af en større kapital for at stifte et selskab. Samtidig kan man spare op i selskabet og dermed opbygge selskabskapitalen hen ad vejen. Ejeren hæfter ikke med hele sin personlige formue for selskabets drift, som det er tilfældet for en enkeltmandsvirksomhed.
            
Iværksættere skal på den anden side være opmærksomme på, at der stilles større krav til iværksætterselskaber, end der gør til enkeltmandsvirksomheder. F.eks. skal et iværksætterselskab udarbejde en årsrapport efter årsregnskabsloven. Årsrapporten skal indberettes digitalt til Erhvervsstyrelsen.
         
Stiftelsestidspunktet er den dato, hvor stiftelsesdokumentet underskrives. Registreringen sker ved at indsende en anmeldelse om stiftelsen til Erhvervsstyrelsen. Det koster 670 kr. i gebyr.

       
Interessentskab I/S
Interessentskab er en personligt ejet virksomhed - blot med flere ejere. Der er ingen kapitalkrav, og ejerne hæfter hver især personligt og solidarisk, dvs. med alt, hvad de ejer, og for virksomhedens samlede gæld.

    
Der stilles ikke krav om et kapitalindskud fra deltagernes side. I et interessentskab hæfter deltagerne personligt, ubegrænset og solidarisk for alle virksomhedens forpligtelser. Det betyder, at hver deltager hæfter med hele sin personlige formue og, at selskabets kreditorer selv kan vælge, hvem af deltagerne de vil søge gælden inddrevet hos.

    
Et interessentskab er ikke et selvstændigt skattesubjekt, men skattepligten påhviler de enkelte deltagere og henregnes til den enkelte deltagers personlige skatteopgørelse. Man kan dog vælge at blive beskattet efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Det anbefales at få udarbejdet en interessentskabskontrakt ved etablering af et interessentskab.
    
Anpartsselskab (ApS)
Et ApS kan stiftes af en eller flere personer, og selskabet skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er et kapitalkrav ved oprettelse af et anpartsselskab og man hæfter med den indskudte kapital. Hvis du ønsker at stifte eller købe et anpartsselskab, så kontakt en
advokat og få lavet en anpartskontrakt. Anpartsselskaber er lovregulerede. I et ApS hæfter ingen af anpartshaverne personligt for selskabets forpligtelser. De hæfter kun med den anpartskapital, de hver især har indskudt. Kontakt din lokale revisor ifm. kapitalkravet - find revisoren her

    
Et ApS kan stiftes og ejes af én person. ApS'er med under 35 ansatte kan selv vælge, om de skal ledes af en direktør, direktion eller en bestyrelse eller eventuelt begge dele. Hvis ApS'et har over 35 ansatte, har medarbejderne krav på at vælge repræsentanter til bestyrelsen, og selskabet skal derfor have en bestyrelse. Et ApS beskattes med 25 % af selskabets skattepligtige indkomst. Aktie- og anpartsselskaber er lovregulerede og skal derfor indsende deres årsregnskaber til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
  
Aktieselskab (A/S)
A/S'et kan stiftes af en eller flere personer og skal anmeldes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Der er et kapitalkrav på min. 500.000 kr. og man hæfter for den indskudte kapital. Det er dog de færreste iværksættere, der vælger at etablere deres virksomhed som et aktieselskab. Aktieselskaber er lovregulerede.

   
I et aktieselskab hæfter ingen af aktionærerne personligt for selskabets forpligtelser. De hæfter kun med den kapital, de hver især har indskudt. Selskabet ejes af aktionærerne, som træffer beslutninger på generalforsamlingen, der er selskabets øverste myndighed.

    
Selskabet ledes af en bestyrelse og en direktion. Bestyrelsen har den overordnede styring, mens direktionen varetager den daglige ledelse ud fra de retningslinier, bestyrelsen har udstukket. Et aktieselskab skal uanset størrelse have en bestyrelse på mindst tre medlemmer. Medarbejderne har krav på bestyrelsesposter, hvis selskabet i de sidste tre år har haft gennemsnitligt 35 ansatte eller derover.Et A/S beskattes med 25 % af selskabets skattepligtige indkomst.
  
Andelsselskab
Medlemmerne af et andelsselskab med begrænset ansvar er ikke personligt ansvarlige for selskabets gæld. Det er gratis at stifte et andelsselskab. Ifølge loven om erhvervsdrivende virksomheder har et andelsselskab til formål at fremme deltagernes fælles interesse som aftagere, leverandører eller lignende.

     
Selskabets afkast skal, bortset fra normal forrentning af den indskudte kapital, enten fordeles blandt medlemmerne i forhold til deres andel i omsætningen eller blive stående i virksomheden. Ledelsen fastlægges i vedtægterne. Som regel har selskabet en direktion, bestyrelse og generalforsamling. Hvis kriteriet i lov om erhvervsdrivende virksomheder er opfyldt, skal selskabet udarbejde et årsregnskab efter årsregnskabsloven og indsende det til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

   

Andelsselskaber med begrænset ansvar beskattes som aktieselskaber, hvis overskuddet fordeles efter indskud.
   
Kommanditselskab
Et kommanditselskab er et selskab med flere ejere, hvor nogle ejere - komplementarer - hæfter ubegrænset for selskabets gæld, mens andre - kommanditister - kun hæfter for op til et fastsat beløb.
     
Typisk er det komplementarerne, som står for driften af selskabet, mens kommanditisterne er passive investorer. Dette vil dog afhænge af det enkelte selskabs vedtægter. Et kommanditselskab skal have to typer ejere: komplementarer og kommanditister. Komplementaren hæfter personligt og ubegrænset. Hvis der er flere komplementarer, hæfter de solidarisk.
      
Kommanditisterne hæfter kun med deres indskud, med mindre de har påtaget sig et videregående ansvar fx ved kaution. Det er gratis at stifte et kommanditselskab. Deltagerne kan være enkeltpersoner og/eller selskaber. Komplementaren er typisk et A/S eller et ApS.
    
Det er komplementaren, der disponerer på selskabets vegne. Hvis der er flere komplementarer, skal de være enige om de beslutninger, der træffes. Kommanditisterne kan kun disponere, hvis man har indgået en særlig aftale om det.

  

Hvis komplementaren er et selskab, skal kommanditselskabet have en bestyrelse. Kommanditselskaber er ikke selvstændige skattesubjekter. Indkomst og kapital beskattes hos komplementarerne og kommanditisterne. Dvs. at overskud eller underskud vil indgå direkte på ejernes selvangivelse. Det betyder, at du som komplementar eller kommanditist kan trække et evt. underskud fra i din øvrige indkomst og dermed spare penge i skat. En kommanditist kan vælge at blive beskattet efter virksomhedsskatteordningen, hvorved et eventuelt overskud beskattes med 30 % - nøjagtig som i et anpartsselskab. Kommanditselskab kan være en fordel ved start af virksomhed, hvor iværksætteren kan skyde et ApS ind som komplementar, hvorved ansvaret bliver begrænset til selskabskapitalen.
 
Partnerskab
Et partnerskab er et erhvervsdrivende kommanditselskab, i hvilket kommanditisterne i selskabet har indskudt en bestemt kapital, som er fordelt på aktier. Partnerskabet består således af komplementarer og kommanditister. Komplementarerne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk for selskabets forpligtelse, mens kommanditisternes hæftelse er begrænset.

      


              

Oprettelse af et CVR nr.

For at få et CVR-nummer skal du udfylde og indsende den blanket, der hedder ”Registrering af virksomhed (start)”, i daglig tale kaldet ”Startblanketten”. Du finder den på Webreg.dk, og den kan med fordel udfyldes på skærmen, inden du printer den ud og skriver den under.
      
Du skal samtidig registreres i henhold til told-, skatte- eller afgiftslovgivningen. Typisk vil det betyde, at du skal registreres for moms. Læs mere om de forskellige registreringspligter i kapitlet:
Din virksomhed skal registreres i Skat-vejledningen "På vej mod egen virksomhed". 
        
Med Startblanketten følger en vejledning, der forklarer de forskellige rubrikker og hjælper dig til at få dem udfyldt korrekt. Det anbefales at læse den grundigt. 
        
Vær særlig opmærksom på rubrikken ”Branche”. Her skal du oplyse virksomhedens hovedbeskæftigelse og evt. bibeskæftigelse samt branchekode. Denne finder du lettest på
Branche.cvr.dk. Du skal være opmærksom på, at en virksomhed højst kan have tre bi-brancher.
         
Kan du ikke finde en passende branchekode, kan du nøjes med at beskrive, hvad din virksomhed skal lave. Skriv præcist og fyldestgørende. Er du f.eks. landmand: Hvilke afgrøder dyrker du? Holder du dyr? Hvilke? – Er du producent: Hvad fremstiller du? Af hvilke materialer? – Er du handlende: Hvad sælger du? Til hvem – engros eller detail? Hvordan? –Er du konsulent: Hvad rådgiver du om? Hvem rådgiver du? osv.
          
Husk at underskrive blanketten korrekt. Hvis virksomheden skal være et enkeltmandsfirma, er det ejeren, der skal skrive under. Din revisor kan ikke underskrive for dig uden, der medsendes en fuldmagt.   
       
Blanketten indsendes til den postboksadresse, der står på blankettens side 1 øverst til venstre.

  

Ønsker du hjælp til oprettelsen og registrering af virksomheden, kan det anbefales at tage kontakt til din lokale revisor, som kan hjælpe - find revisoren her

 

                  

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Repræsentation
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk


       

Copyright © 2007-2019

Kontakt os
Annoncering
 
Bliv abonnent
► Opret kursus tilbud
► Opret job opslag

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne