Regnskabsportal.dk
 

              

Om repræsentation

            

Repræsentationsudgifter kan kun fradrages med 25 pct. af de afholdte udgifter.

        
Der skal derfor foretages en afgrænsning af repræsentationsudgifter fra andre fuldt fradragsberettigede driftsomkostninger som f.eks. udgifter til personale, reklame og salgsomkostninger i øvrigt.

       
Repræsentationsudgifter er typisk udgifter, som en skatteyder afholder for at få afsluttet forretninger eller for at tilknytte eller bevare forretningsforbindelser, og de afholdes over for personer, som ikke er knyttet til virksomheden som medarbejdere.

          

"Repræsentation har karakter af opmærksomhed eller kommerciel gæstfrihed over for forretnings-forbindelser."

              

Hvornår er det repræsentation?

Repræsentationsudgifter er oftest udgifter til måltider, restaurationsbesøg, tobaks- og drikkevarer, gaver og opmærksomheder over for forretningsforbindelser og deres familier, afholdelse af jubilæer, fødselsdage og forretningsindvielser samt endvidere udgifter til underholdning og fornøjelser og deltagelse f.eks. i rejser, udflugter og ferieophold.

   

Afgrænsningen af repræsentationsudgifter over for reklameudgifter og personaleudgifter foretages efter de samme kriterier i både skatte- og momsmæssig henseende og i den forbindelse ses på sammenkomsten og anledningen hertil.

                
Begrænsningen af fradragsretten for repræsentationsudgifter gælder, uanset om udgifterne afholdes over for danske eller udenlandske forretningsforbindelser, og uanset om udgifterne afholdes i Danmark eller i udlandet. Efter LL §8, stk. 4, 2. pkt., er udgifter til udenlandske forretningsforbindelsers rejse og ophold under visse betingelser undtaget fra fradragsbegrænsningen.

    

 

      

Moms

Momsen af udgifter til underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver samt hotelophold kan normalt ikke medregnes til en virksomheds købsmoms, jf. momslovens §42, stk. 1.

                           

Dog kan 25 pct. af momsen af udgifterne til hotel- og restaurationsydelser fradrages, hvis udgifterne er af streng erhvervsmæssig karakter.

  

Gaver til forretningsforbindelser

Gaver og opmærksomheder til forretningsforbindelser og deres familier betragtes som begrænset fradragsberettigede repræsentationsgaver, forudsat at udgifterne hertil har den fornødne tilknytning til indkomsterhvervelsen.

          

Dette gælder f.eks. normalt en flaske vin eller spiritus, en æske chokolade eller blomster i anledning af jul, fødselsdag eller lignende.

   

Mere om gaver
Visse gaver kan ud fra et reklamesynspunkt fradrages fuldt ud.

     
Gaver, der anses for fradragsberettigede, må opdeles i repræsentationsgaver med begrænset fradragsret og gaver med fuld fradragsret.

      

De under afsnit E.B.3.6. nævnte reklamegaver til højst 100 kr. og de nævnte bidrag til lotterier, sponsorbidrag mv. er fuldt fradragsberettigede.

        
Gaver til almennyttige foreninger mv., der er omfattet af LL §8 A, samt udgifter til udredelse af løbende ydelser, som er omhandlet i LL §12, betragtes ikke som repræsentationsudgifter og kan derfor fradrages i overensstemmelse med de respektive bestemmelser.

         

Udgifter til vareprøver og rabatter er fuldt fradragsberettigede salgsomkostninger.

   

Dokumentation
Det må normalt kræves, at et bilag for repræsentationsudgifter er dateret og angiver udstederen samt (når dette er sædvanligt) tillige modtageren.

         

Det skal endvidere normalt fremgå af bilaget, hvilke ydelser det vedrører, og bilaget skal herudover (når dette er sædvanligt) være forsynet med kvitteringspåtegning (kasseapparatafstempling).

        
Når restaurationsbilag bruges som dokumentation for repræsentationsudgifter, bør yderligere kræves, at det på bilaget er noteret, hvem der har deltaget i sammenkomsten og årsagen til denne.

      
Er en repræsentationsudgift behørigt specificeret og dokumenteret med hensyn til størrelse og karakter af repræsentationsudgift, kan ligningsmyndighederne ikke kritisere størrelsen af de dokumenterede udgifter, men kan nægte fradrag, hvis udgiften ikke kan anses for en fradragsberettiget driftsudgift (på grund af manglende erhvervsmæssig baggrund).

               

                  

Find mere information...

Praktiske informationer...
Bogholder uddannelse Firmagaver
Brancheforeninger Kontorartikler
Download regnskaber Kreditvurdering
Efteruddannelse Om revision
Erhvervsfinansiering Outsource regnskabet
Erhvervsforsikring Pension
Factoring Repræsentation
Om portalen

Regnskabsportal.dk

Sognevejen 10

DK-2690 Karlslunde


info@regnskabsportal.dk


       

Copyright © 2007-2019

Kontakt os
Annoncering
 
Bliv abonnent
► Opret kursus tilbud
► Opret job opslag

                          

   

Få hjælp til regnskabsopgaverne